Xóa tập tin vĩnh viễn

Ngăn chặn các thành viên trong nhóm của bạn từ vĩnh viễn xóa các tập tin hoặc thư mục, đảm bảo một lịch sử tập tin đầy đủ hơn cho doanh nghiệp của bạn.

Thông thường, những người tải lên một tập tin, hoặc các chủ sở hữu của một thư mục được chia sẻ, có khả năng xóa vĩnh viễn các tập tin trong Dropbox. Tuy nhiên, nhóm đọi ngũ quản trị của một tài khoản Dropbox doanh nghiệp có thể hạn chế khả năng xóa vĩnh viễn các filechỉ có đội ngũ quản trị mới có thể thực hiện được.

Hạn chế khả năng xóa vĩnh viễn các file để đội quản trị viên:

    1. Đăng nhập vào trang web của Dropbox với thông tin quản trị của bạn.
    2. Đi đến thẻ Authentication trong Dropbox admin console.
    3. Dưới Permanent Delete, chọn No.
    4. Thành viên trong nhóm của bạn sẽ không còn thấy các tùy chọn để xóa vĩnh viễn các tập tin.

Lưu ý: Các đội ngũ quản trị viên vẫn sẽ có thể xóa vĩnh viễn các tập tin, ngay cả khi các thiết lập Permanent Delete được thiết lập là No.