Cấu hình các thiết lập chia sẻ

Đặt quyền chia sẻ mặc định cho toàn bộ nhóm của bạn từ bên trong Admin Console.

Nếu nhóm của bạn hoạt động trên rất nhiều các tài liệu nhạy cảm, các quản trị viên trong nhóm có thể thiết lập quy tắc mặc định về việc có hay không các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ công việc ngoài nhóm. Những quy định này sẽ áp dụng cho tất cả mọi người trên tài khoản Business của bạn.

Những điểm chính:

    • Chỉ quản trị viên trong nhóm có thể điều chỉnh nguyên tắc chia sẻ mặc định.
    • Những quy định này sẽ áp dụng cho tất cả mọi người trên tài khoản kinh doanh của bạn.
    • Nếu bạn cho phép chia sẻ thư mục với người ngoài nhóm, nhóm của bạn vẫn có thể chỉ định thư mục riêng như nhóm chỉ.
    • Nếu bạn cho phép các tập tin và thư mục chia sẻ với những người ngoài nhóm, nhóm của bạn vẫn có thể chỉ định thư mục riêng như nhóm chỉ.