Chia sẻ trong nháy mắt

Chia sẻ trong nháy mắt

Tìm hiểu thêm về phương pháp chia sẻ dành cho quản trị viên Dropbox Business

Mỗi đội có một công việc duy nhất, do chúng tôi cung cấp nhiều cách để chia sẻ tập tin và thư mục. Xem những bức ảnh chụp nhanh về từng phương pháp chia sẻ

Chỉnh sửa quyền truy cập vào một thư mục chia sẻ

Chọn đồng nghiệp cụ thể, những người cần để chỉnh sửa các tập tin trong một thư mục Dropbox của bạn, và xem chỉnh sửa đồng bộ gần như ngay lập tức. Bất cứ ai có truy cập chỉnh sửa có thể thay đổi, thêm và xóa các tập tin trong thư mục của bạn.

Thư mục nhóm

thư mục nhóm giúp bạn chia sẻ trong tổ chức của bạn dễ dàng hơn. Quản trị viên tạo các thư mục nhóm, được tự động chia sẻ với tất cả các thành viên của đội ngũ kinh doanh của bạn.

Chỉ được xem với chia sẻ link hoặc tập tin

Chia sẻ tập tin và liên kết là giải pháp Dropbox tệp đính kèm email. Có một sự khác biệt chính giữa chúng: chỉ những người bạn mời vào một tập tin chia sẻ có thể xem các tập tin, nhưng bất cứ ai với một liên kết có thể xem các tập tin của bạn, không yêu cầu có tài khoản Dropbox!

Bất kể nếu bạn sử dụng một tập tin được chia sẻ hoặc liên kết, những người mà bạn chia sẻ có thể nhận xét về các tập tin hoặc tải về bản sao của chính họ. Những gì họ không thể làm là thay đổi tập tin ban đầu.