Cộng tác trong công việc với Dropbox

Post date: Feb 3, 2017 12:35:51 AM

Dropbox đồng bộ hóa công việc quan trọng của người dùng trên tất cả các thiết bị. Tập tin của được sao lưu và thậm chí người dùng có thể quay trở lại phiên bản cũ hoặc khôi phục lại các file đã xóa. Và việc bắt đầu chưa bao giờ đơn giản hơn.

https://docs.google.com/document/d/1-Spa4uS7sKIb5qR1IW3_OiPI4eB3id-NKae32XtQyWM/edit?usp=sharing