Giới thiệu các cải tiến AdminX và Paper

Post date: Dec 29, 2016 1:25:48 AM

Khi ngày càng nhiều các nhóm sử dụng Dropbox trong công việc, quản trị viên phải luôn làm việc để bắt kịp nhanh chóng với mức độ sử dụng của người dùng. Những thách thức đang diễn ra? Cân bằng nhu cầu của mỗi nhóm để chia sẻ và cộng tác với cùng sự cần thiết phải duy trì bảo mật, kiểm soát và hiển thị

https://docs.google.com/document/d/1Yrk9N62tt6B8DIi6I5CEVBnnjOBXKPuejsjN3aoLno4/edit?usp=sharing