Tổng quan

Tổng quan

Nếu bạn chỉ có một vài phút để làm quen với Dropbox Business , hãy chắc chắn là đã xem các bài viết để tìm hiểu những yếu tố cần thiết.

Tổng quan dành cho quản trị viên

Quản lý nhóm một cách hiệu quả bằng cách tìm hiểu về Admin Console.

Bạn có thể quản lý các thành viên trong nhóm, tạo ra các báo cáo, theo dõi các sự kiện chia sẻ quan trọng trong Bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard), và yêu cầu thiết lập các biện pháp bảo mật thêm như xác minh hai bước.

Xem bài viết của các chuyên gia để tìm hiểu thêm

Tìm hiểu về cấp quyền cho thư mục

Chỉ mất vài phút để làm quen với cách sử dụng cộng tác thư mục đã chia sẻ. Các thư mục mới khởi tạo trong Dropbox với mặc định là riêng tư, bạn có thể cấp quyền cho người truy cập. Là một quản trị viên, bạn có thể giám sát phân quyền cho nhóm là chia sẻ các thư mục và chọn các thành viên không thuộc nhóm được phép tham gia chia sẻ thư mục.

Xem bài viết về Thiết lập quyền riêng tư trong thư mục để tìm hiểu thêm

Theo dõi hoạt động nhóm

Là một quản trị viên, bạn có thể theo dõi những người chia sẻ, người đăng nhập, và nhiều hơn nữa.Bạn có thể nhanh chóng nhìn lướt qua nhật ký hoạt động, tạo các báo cáo đầy đủ cho khoảng thời gian cụ thể, hoặc thậm chí có thể xem báo cáo hoạt động của từng thành viên

Xem bài viết về Theo dõi hoạt động nhóm để tìm hiểu thêm