Thông tin người xem trên các tập tin chia sẻ

Post date: Oct 26, 2017 2:03:21 AM

Thông tin người xem là gì?Tính năng mới này cho phép:

    • Cho biết ai đã được mời xem tập tin được chia sẻ
    • Cho biết ai đang xem tập tin
    • Cho biết những người trước đây đã xem (và khi nào)

Người dùng sẽ có thể xem thông tin người xem khi truy cập tập tin trên dropbox.com.

https://docs.google.com/document/d/1XUvXcPacPmQoXj1H52FVNkggCtF0T_qWLms6Uera5TA/edit?usp=sharing