Thêm quyền quản trị theo từng cấp

Giảm bớt khối lượng công việc của quản lý nhóm theo chức năng ngày-qua-ngày với vai trò quản trị khác nhau

Quản trị Dropbox Business theo từng cấp cho phép các nhóm có nhiều vai trò quản trị,với các quyền khác nhau. Sử dụng vai trò quản trị theo tầng làm việc hiệu quả hơn, và quản trị viên nhóm ủy trách nhiệm kiểm soát chi tiết hơn.

Thêm thành viên mới, đặt lại mật khẩu, tạo các báo cáo hoạt động - với quản trị viên theo từng cấp, quản trị viên nhóm không cần phải quản lý từng ngày, và được tự do tập trung vào nhiều nhiệm vụ cấp cao.

Ba vai trò admin, và những gì có thể làm

  • Team admins có thể thiết lập quyền bảo mật và chia sẻ, tạo quản trị viên, và quản lý các thành viên. Chỉ quản trị viên trong nhóm có thể thiết lập các thành viên khác như quản trị viên hoặc thay đổi vai trò quản trị, và phải luôn luôn có ít nhất một đội ngũ quản trị viên trên một tài khoản Dropbox Business.
  • User management admins: có thể giải quyết hầu hết các nhiệm vụ quản lý nhóm, bao gồm thêm và loại bỏ các thành viên trong nhóm, quản lý nhóm, và xem hoạt động của nhóm. Bất kỳ thành viên trong nhóm có thể được thiết lập như là một quản trị viên quản lý người dùng.
  • Support admins: có thể quản lý mật khẩu và bảo mật tài khoản cơ bản, và tạo ra một hoạt động nhật ký hoạt động của thành viên. quản trị viên hỗ trợ cũng có thể giải quyết các yêu cầu thông thường, như khôi phục các file đã xóa hoặc giúp đỡ các thành viên bị khóa ra khỏi xác thực hai bước. Bất kỳ thành viên trong nhóm có thể được thiết lập như là một quản trị viên hỗ trợ.

Thêm và thay đổi quyền quản trị

  • Đăng nhập vào trang web của Dropbox và mở Admin Console
  • Chọn tab Members
  • Trong tab Members, nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía bên phải của mỗi hàng thành viên và sau đó nhấp vào Add Admin Permission (nếu thành viên chưa phải là một admin) hoặc Change Admin Permission (nếu thành viên chưa phải là một admin)

Bạn cũng có thể sử dụng cửa sổ này cùng để xem những vai trò một thành viên trong nhóm - chỉ đơn giản là kiểm tra User Type cột cho thành viên, hỗ trợ quản trị, quản trị viên quản lý người dùng, hoặc nhóm admin.