Nắm vững các điều khiển quản trị

Chỉ mất vài phút để làm quen với các tính năng chính Admin Console.

Admin Console là địa điểm trung tâm cho hệ thống, giám sát hoạt động, thiết lập các tùy chọn bảo mật của nhóm, và quản lý thông tin thanh toán của bạn.

Tìm hiểu về Admin Console

Tùy thuộc vào cấp quản trị của bạn, bạn sẽ thấy các thẻ khác nhau trong giao diện Admin Console. Dưới đây là một tóm tắt nhanh chóng của mỗi phần trong giao diện Admin Console, và những người có thể nhìn thấy chúng:

  • Bảng điều khiển - Tập hợp những hiểu biết quan trọng về hoạt động của nhóm bạn, phím tắt truy cập vào các hành động quản trị quan trọng, và nhanh chóng tìm thấy thành viên để quản lý tài khoản của họ. (Tất cả các quản trị viên)
  • Thành viên - Thêm / xóa thành viên trong nhóm, giám sát hoạt động của họ và có những hành động nhanh chóng (ví dụ, thiết lập lại mật khẩu hoặc thêm một thành viên khác như một quản trị viên). (Tất cả các quản trị viên)
  • Hoạt động - Giám sát toàn bộ nhóm của bạn bằng cách xem các sự kiện cụ thể hoặc tạo ra các báo cáo đầy đủ trên số ngày cụ thể. Bạn có thể nhận được thông tin chi tiết hơn bằng cách nhấn vào tên của một thành viên trong nhóm. (Team và quản trị viên quản lý người dùng chỉ)
  • Chứng thực - Thiết lập đăng nhập một lần để cho các thành viên nhóm của bạn đăng nhập bằng các thông tin công ty của họ, hoặc thêm một lớp bảo mật bằng cách yêu cầu các thành viên để sử dụng xác minh hai bước. (Chỉ Team admin)
  • Chia sẻ - Quyết định liệu các file, thư mục, và các liên kết mới được chia sẻ có thể được chia sẻ với những người ngoài nhóm doanh nghiệp. Và, quyết định nếu các thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa các thư mục đó thuộc về những người ngoài nhóm.
  • Thư mục Nhóm - Sử dụng một thư mục nhóm để tự động chia sẻ với toàn bộ đội ngũ của bạn. Chỉ quản trị viên có thể tạo hoặc xóa một thư mục nhóm. (Chỉ có nhóm admin)
  • Groups - Với các nhóm, các thành viên trong nhóm có thể tạo danh sách những người cần phải có quyền truy cập vào rất nhiều các tập tin và thư mục giống nhau (như phòng ban, nhóm, hoặc chức năng). (Tất cả các quản trị viên)
  • Tài khoản - Thêm nhiều giấy phép với kế hoạch của bạn, xem kế hoạch hiện tại của bạn, cập nhật thông tin thanh toán, và xem lại lịch sử thanh toán. (Chỉ Team admin)
  • Trợ giúp - Được quyền truy cập vào tài nguyên tự phục vụ như Trung tâm trợ giúp của chúng tôi và hướng dẫn này, hoặc liên hệ với nhóm tài khoản của bạn để được trợ giúp thêm. (Tất cả quản trị viên)